4 lutego, 2020

Examen wzmocni kompetencje Grupy NEUCA w segmencie badań klinicznych./Examen to strengthen NEUCA Group’s competences in the clinical research segment.

ENGLISH VERSION BELOW.

Największa w kraju sieć ośrodków badań klinicznych Pratia SA należąca do Grupy NEUCA 3 lutego 2020 r. objęła 100 proc. udziałów Examen Sp. z o.o., firmy specjalizującej się w badaniach z zakresu onkologii i hematologii. Dzięki połączonym potencjałom obu spółek może zwiększyć się dostępność do innowacyjnych terapii przeciwko nowotworom.

Examen to jeden z największych ośrodków badań klinicznych w zachodniej Polsce, oferujący pacjentom nowoczesną diagnostykę i leczenie, a sponsorom i firmom CRO najwyższą jakość prowadzonych projektów. Firma została założona w 2016 r. przez dwóch lekarzy: dr hab. n. med. Macieja Kaźmierczaka oraz lek. Michała Kwiatka, którzy w codziennej praktyce zajmują się hematoonkologią.

Examen i Pratię połączyła przede wszystkim chęć działania na rzecz rozwoju badań klinicznych w Polsce. Współpraca z jednym z najsilniejszych partnerów na polskim rynku badań klinicznych otwiera przed nami możliwość korzystania z innowacyjnych rozwiązań technologicznych, w tym także z dostępu do tworzonego przez Pratię elektronicznego systemu badań klinicznych. Nasz ośrodek od 2016 r. bardzo dynamicznie się rozwija, a współpraca z Pratią otwiera przed nam nowe perspektywy. Dzięki niej Examen wejdzie do sieci ośrodków, które specjalizują się m.in w zakresie badań onkologicznych i hematologicznych, co stanowiło do tej pory jeden z głównych obszarów naszej aktywności – mówi Michał Kwiatek, kierownik ośrodka badań klinicznych Examen. -.

Examen ma do dyspozycji własny, 350-metrowy kompleks zaadaptowany z myślą o badaniach klinicznych: z bogato wyposażonym gabinetem vital-signs, czterema gabinetami konsultacyjnymi, osobną strefą leku badanego z monitoringiem temperatury, salą konferencyjną i przestrzenią koordynatorską. Ośrodek do tej pory przeprowadził (badania zakończone lub z zamkniętą rekrutacją) już ponad 20 prób klinicznych, zarówno II, jak i III fazy. Firma może się poszczycić cały czas rozbudowywanym zespołem specjalistów (lekarzy, farmaceutów, pielęgniarzy i specjalistów ds. opieki nad pacjentami) oraz dobrymi wynikami rekrutacji pacjentów.

Inwestycja w Examen w Skórzewie k. Poznania stanowi konsekwencję realizacji strategii obszaru badań klinicznych Grupy NEUCA, która zakłada silny rozwój kompetencji w obszarze prowadzenia projektów z onkologii ze szczególnym skupieniem na hematoonkologii.

To kolejna inwestycja NEUCA w obszarze badań klinicznych. Spółka Examen dołączyła do Małopolskiego Centrum Medycznego – obecnie część spółki Pratia oraz firm typu CRO ClinMed Phamra i Bioscience, które są odpowiedzialne za rozwój tego segmentu w Grupie.

Examen obok największego ośrodka badań klinicznych z hematooonkologii Pratia Kraków, Szpitala Wielospecjalistycznego w Ostrołęce, nowo powstającego ośrodka onkologicznego w Katowicach stanowić będzie już czwartą lokalizację, w której Pratia umożliwia realizację prowadzenia badań klinicznych z onkologii dla firm farmaceutycznych. Obecnie spółka prowadzi prawie 200 projektów w 8 wyspecjalizowanych ośrodkach, z czego około 40 proc. stanowią badania kliniczne w onkologii.

Zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej obaj założyciele spółki Examen pozostają w jej strukturach, kontynuując wspólne prace nad dalszym rozwojem firmy i umożliwiając dostęp do nowoczesnych terapii w ramach badań klinicznych jeszcze większej liczbie pacjentów.

Rynek badań klinicznych w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Z roku na rok zwiększa się nie tylko świadomość lekarzy, ale przede wszystkim pacjentów na temat badań klinicznych i płynących z nich korzyści. Za ich sprawą pacjenci mają dostęp nie tylko do procedur medycznych i diagnostyki na wysokim poziomie, szerokiego zakresu badań, które są często niedostępne w specjalistycznej opiece medycznej, ale także do innowacyjnych leków i metod leczenia, nieosiągalnych w standardowym lecznictwie. To właśnie Pacjent, jego komfort oraz bezpieczeństwo jest w centrum naszego zainteresowania – tłumaczy Tomasz Dąbrowski, Prezes Pratia. Dodaje, że wartością dodaną otrzymaną w wyniku inwestycji jest zwiększona możliwość stałej pracy nad poszerzaniem portfolia obszarów terapeutycznych i projektów badań klinicznych. Pratia daje swoim partnerom nowe możliwości współpracy, a pacjentom szerszą ofertę udziału w badaniach klinicznych – mówi Tomasz Dąbrowski, Prezes Pratia.

O firmie:

NEUCA jest firmą działającą na rynku ochrony zdrowia, łączącą jego kluczowe obszary. Jej udziały w rynku hurtu aptecznego w trzecim kwartale 2019 r. wyniosły blisko 29%. Leki dystrybuowane przez spółkę pochodzą od kilkuset producentów z całego świata. Grupa poprzez spółkę Synoptis Pharma, prowadzi działalność w zakresie zarządzania markami własnymi: Apteo, Genoptim, CERA+ i Kic Kic. Obecnie w portfolio firmy znajduje się 500 produktów. W skład Grupy wchodzą również NEUCA MED, odpowiedzialna za rozwój usług i produktów dla pacjenta.
W skład tego segmentu wchodzą przychodnie lekarskie Świat Zdrowia, firmy zajmujące się badaniami klinicznymi, spółka odpowiedzialna za rozwój usług telemedycznych oraz biznesy e-commerce skierowane do pacjenta.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

On February 3, 2020 Pratia SA [joint-stock company] – the country’s largest network of clinical trial centers forming the NEUCA Group – acquired 100 percent of shares of Examen Sp. z o.o. [Ltd.], a company specializing in oncology and hematology research. The combined potentials of both companies can increase the availability of innovative cancer therapies.

Examen is one of the largest clinical research centers in western Poland, offering modern diagnostics and treatment to their patients, and the highest quality of ongoing projects to their sponsors and CRO companies. The company was founded in 2016 by two doctors: dr hab. n. med. [MD, PhD] Maciej Kaźmierczak and Michał Kwiatek, MD, who work in the field of hematooncology in practice on a daily basis.

The merger of Examen and Pratia was the result of their common willingness to act for the development of clinical trials in Poland. Cooperation with one of the strongest partners on the Polish clinical trials market opens up the possibility of using innovative technological solutions, including access to the electronic clinical trial system that is currently being created by Pratia. Our center has been developing dynamically since 2016, and cooperation with Pratia opens new perspectives for us. Owing to that, Examen will join a network of centers that specialize in oncological and hematological tests, which has been one of the main areas of our activity so far – says Michał Kwiatek, head of the Examen clinical research center.

Examen has its own 350 square meter complex adapted for clinical trials: with a well-equipped vital-signs office, four consultation rooms, a separate study agent zone with temperature monitoring, a conference room and a space especially designated for clinical trials coordinators. The center has so far carried out (studies completed or with closed recruitment) over 20 clinical trials, both phase II and III. The company has an ever-expanding team of specialists (doctors, pharmacists, nurses and patient care specialists) and good results in patient recruitment.

The investment in Examen in Skórzew near Poznań is a consequence of the clinical research strategy implemented by the NEUCA Group, which assumes strong competence development in the field of oncology projects with a special focus on hematooncology.

This is yet another NEUCA investment in the area of ​​clinical trials. Examen has joined Małopolskie Centrum Medyczne [MCM, Małopolska Medical Center] – which is currently a part of the Pratia company as well as other CROs, such as ClinMed Pharma and Bioscience that are responsible for the development of this segment in the Group.

Examen will be the fourth site among the largest clinical research center in hematooncology Pratia Krakow, the Multispecialist Hospital in Ostrołęka, and the newly emerging oncology center in Katowice, where Pratia enables pharmaceutical companies to conduct clinical trials in oncology. Currently, the company is conducting almost 200 trials in 8 specialized centers, out of which clinical trials in oncology constitute about 40 percent.

Pursuant to the provisions of the investment agreement, both founders of Examen remain within its structures, continuing joint work on further development of the company and enabling access to modern therapies in clinical trials for all current and future patients.

The clinical trials market in Poland is continuing to develop in a very dynamic way. Every year, the awareness of the benefits of clinical trials increases not only among doctors’, but also notably among patients. Owing to that, patients have access to high-level medical procedures and diagnostics, a wide range of tests that are often unavailable in specialist medical care, and above all to innovative drugs and treatment methods not available in standard care. It is the patient, his comfort and safety that is in the center of our interest – explains Tomasz Dąbrowski, Pratia’s CEO. He adds that the added value obtained as a result of the investment is the increased possibility of permanent work on expanding the portfolio of therapeutic areas and clinical trials projects. Pratia provides new opportunities for cooperation to its partners, and to its patients it presents an extensive offer to participate in clinical trials – says Tomasz Dąbrowski.

About company:

NEUCA Group is a company operating in the health care market, unifying its key areas. Its shares in the pharmacy wholesale market in the third quarter of 2019 amounted to nearly 29%. Drugs distributed by the company come from several hundred manufacturers from around the world. Through Synoptis Pharma, the company conducts activities in the field of private label management: Apteo, Genoptim, CERA + and Kic Kic. Currently, the company’s portfolio includes 500 products. The Group also includes NEUCA MED, responsible for the development of services and products for the patient. This segment includes Świat Zdrowia medical clinics, companies dealing with clinical trials, a company responsible for the development of telemedicine services and e-commerce businesses targeted at the patient.

Zobacz także