13 listopada, 2018

Małopolskie Centrum Medyczne dołącza do sieci Pratia /Małopolska Medical Centre joins the Pratia Network

ENGLISH VERSION BELOW.

Pratia S.A., należąca do Grupy NEUCA łączy siły z Małopolskim Centrum Medycznym (MCM), wyspecjalizowanym w badaniach klinicznych w hematoonkologii i chorobach autoimmunologicznych. Jest to największy niezależny ośrodek badań klinicznych w Polsce i zarazem dziesiąta tego typu placówka w strukturach NEUCA. Dzięki tej akwizycji Grupa rozwija skalę działalności i wzmacnia kompetencje w badaniach nad lekami stosowanymi, m.in. w terapiach nowotworowych. Z kolei Małopolskie Centrum Medyczne zwiększa skalę działalności, dzięki współpracy z największą siecią ośrodków badań klinicznych. 

W ciągu ostatnich 20 lat udało nam się stworzyć największy w Polsce niezależny ośrodek badan klinicznych. W dobie postępującej konsolidacji w świecie badań klinicznych, postanowiliśmy dołączyć do większej organizacji, która podziela nasze wartości: dobro pacjenta, najwyższą jakość danych oraz rozwój ludzi, z którymi pracujemy. Mamy nadzieję, że skorzystanie z najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie rekrutacji pacjentów i zarządzania badaniami klinicznymi, jakie oferuje Pratia, zwiększy nasze możliwości rozwoju – mówi prof. Mariusz Korkosz, założyciel MCM, aktualnie Dyrektor Medyczny Pratia oraz Główny Badacz.

Małopolskie Centrum Medyczne w Krakowie obecnie prowadzi około 70 badań klinicznych w obszarze hematologii, a także reumatologii, dermatologii, neurologii, gastroenterologii. Centrum spełnia najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa zgodne z wymogami m.in. amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA). Wyposażone jest w nowoczesny sprzęt medyczny umożliwia skomplikowane badania kliniczne i zaawansowaną diagnostykę (m.in. badania densytometryczne, kapilaroskopia).

Inwestycja w Małopolskie Centrum Medyczne istotnie wzmocni nasze kompetencje na perspektywicznym rynku badań klinicznych, szczególnie w obszarze onkologii. Wierzymy, że dzięki tej współpracy przyczynimy się do wprowadzenia na rynek innowacyjnych terapii przeciwko nowotworom. Cieszy nas, że Pratia szybko stała się operatorem największej sieci ośrodków badań klinicznych w kraju. W przyszłości liczymy też na dalsze synergie ze współpracy z producentami leków w ramach podstawowej działalności Grupy NEUCA –  dodaje Tomasz Dąbrowski, dyrektor departamentu badań klinicznych i telemedycyny Grupy NEUCA (prezes zarządu Pratia SA).

Atutem Małopolskiego Centrum Medycznego jest doświadczona kadra medyczna o międzynarodowej renomie, której trzon stanowi prof. dr hab. n. med. Wojciech Jurczak, równolegle będący szefem katedry hematologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. UJ dr hab. n. med. Mariusz Korkosz, szef oddziału reumatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Eksperci centrum są też autorami licznych publikacji w specjalistycznych periodykach międzynarodowych

Połączenie obu podmiotów pozwoli na osiągnięcie jeszcze większej skuteczności wielokanałowej rekrutacji do badań klinicznych, skupiającej się na pacjentach z różnych obszarów terapeutycznych. – Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i przygotowujemy dedykowaną strategię dotarcia do pacjentów, z uwzględnieniem potrzeb Sponsora lub firmy CRO. A dzięki dywersyfikacji kanałów jesteśmy w stanie bardziej skutecznie realizować te cele – podkreśla Tomasz Dąbrowski. – Najważniejszym ogniwem dla obu spółek był, jest i będzie Pacjent, jego komfort oraz bezpieczeństwo.

Obecnie Pratia to dziesięć profesjonalnych placówek medycznych zlokalizowanych w największych miastach w Polsce. Nasza działalność opiera się na misji ułatwiania dostępu do ochrony zdrowia oraz poprawy jakości życia i poczucia bezpieczeństwa naszych pacjentów. Prowadzimy badania kliniczne realizowane w ponad 20 obszarach terapeutycznych takich jak: dermatologia, onkologia, pulmonologia, diabetologia, immunologia czy ortopedia. Oferujemy naszym partnerom nowe możliwości współpracy, a pacjentom szerszą ofertę udziału w badaniach klinicznych. W dorobku sieci znajduje się około 13 000 pacjentów włączonych do badań klinicznych. Dodatkowo każdego roku około 1000 nowych osób otrzymuje szansę na włączenie do programów z nowoczesnymi metodami leczenia. Ponadto sieć Pratia realizuje około 12 000 wizyt badaniowych rocznie prowadząc ponad 200 projektów.

 

_____________________________________________________________________________

Pratia S.A.[joint-stock company], a part of the NEUCA Group has joined forces with the Małopolska Medical Centre (MCM), which specializes in clinical trials in hemato-oncology and autoimmune diseases. It is the largest independent clinical research centre in Poland and at the same time it is the tenth branch of this type in NEUCA structures. Thanks to this acquisition, the Group is broadening the scale of its operations and strengthening its competences in research on medical products used, among others, in cancer therapies. The Małopolska Medical Centre, on the other hand, is increasing the scale of its operations thanks to its cooperation with the largest network of clinical research centres.

          – In the last 20 years we have managed to create the largest independent clinical research centre in Poland. In an era of progressive consolidation in the world of clinical research, we have decided to join a larger organization that shares our values: the patient’s well-being, the highest quality of data and the professional development of the people we cooperate with. We hope that by using the most modern solutions in the field of patient recruitment and clinical trial management offered by Pratia we will increase our own development opportunities – says prof. Mariusz Korkosz, the founder of MCM, currently Medical Director of Pratia and Principal Investigator.


          The Małopolska Medical Centre in Krakow currently is conducting about 70 clinical trials in the field of hematology, as well as rheumatology, dermatology, neurology, and gastroenterology. The Centre meets the highest standards of quality and safety in accordance with the requirements of, among others, American Food and Drug Administration (FDA). It is equipped with modern medical equipment enabling complex clinical trials and advanced diagnostics (including densitometry, capillaroscopy).
          – The investment in the Małopolska Medical Centre will significantly strengthen our competences in the promising clinical trials market, especially in the field of oncology. We believe that thanks to this cooperation, we will contribute to the introduction of innovative cancer therapies. We are pleased that Pratia has quickly become the operator of the largest network of clinical research centres in the country. In the future, we are also counting on further synergies and cooperation with drug manufacturers as part of the core business of the NEUCA Group – adds Tomasz Dąbrowski, the director of the clinical research and telemedicine department of the NEUCA Group (and the president of the management board of Pratia SA).

Internationally renowned and experienced medical staff is one of the greatest assets of the Małopolska Medical Centre, at the core of which is prof. dr hab. n. med. [MD, PhD] Wojciech Jurczak, who at the same time is also the head of the hematology department of the Jagiellonian University and prof. dr hab. n. med. [MD, PhD] Mariusz Korkosz, the head of the rheumatology department of the University Hospital in Krakow. The centre’s experts are also the authors of numerous publications in specialist international periodicals.

The merging of both entities will enable us to achieve even greater effectiveness of multi-channel recruitment for clinical trials, focusing on patients from different therapeutic areas. – We approach each project individually and prepare a dedicated strategy to reach patients, taking into account the needs of the Sponsor or CRO. And thanks to channel diversification, we are able to implement these goals more effectively – emphasizes Tomasz Dąbrowski. – The most important common link for both companies was, is and will be the Patient, and their comfort and safety.

Currently, Pratia is comprised of ten professional medical facilities located in the largest cities in Poland. Our activity is based on the mission of facilitating access to health care and improving the quality of life and the feeling of safety of our patients. We conduct clinical trials carried out in over 20 therapeutic areas, such as dermatology, oncology, pulmonology, diabetology, immunology and orthopedics. We offer our partners new cooperation opportunities and a wider range of participation in clinical trials for patients. The network’s output includes approximately 13,000 patients enrolled in clinical trials. In addition, each year about 1,000 new people receive a chance to be included in programs with modern treatment methods. In addition, the Pratia network completes around 12,000 study visits per year, carrying out over 200 projects.

Zobacz także