Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i cookies

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności strony www ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla użytkowników strony.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www lub innych kanałów komunikacji z użytkownikiem jest spółka Pratia S.A. z siedzibą w Katowicach (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice), wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000428924, REGON 146238323, NIP 1182086113, kapitał zakładowy 243.000 zł opłacony w całości, zwana dalej „Administratorem”.

1.3.Z administratorem można się skontaktować poprzez numer tel.: 32 789 84 44, adres email: kontakt@pratia.com lub pisemnie: ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice.

1.4. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: „Ustawą o ochronie danych osobowych”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), także z wymaganiami określonymi przepisami tego rozporządzenia. Dane osobowe stanowią dane, o których mowa w art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”).

1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.6. Jak wskazano na wstępie, zdając sobie sprawę z tego jak ważna jest prywatność użytkowników, Administrator chroni nie tylko Internautów odwiedzających stronę www, ale również użytkowników, którzy zechcieli udostępnić Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.

 • witryny internetowej https://www.facebook.comi wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited (dalej również: „Serwis Facebook”), w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora, Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Serwis Facebook udostępnione są np. na stronie https://www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Facebook, w tym dotyczących Danych Osobowych,

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Administratora danych w celu:

 1. budowania relacji klienckich poprzez przedstawianie informacji dotyczących usług medycznych oraz badań klinicznych, a następnie udziału w tych badaniach,
 2. informacje na temat zdrowia oraz projektów prowadzonych przez Pratia S.A.

2.2. Administrator może przetwarzać następujące Dane Osobowe użytkowników:

 1. korzystających ze strony https://badania.pratia.com/: imię, adres e-mail, numer telefonu, dane o stanie zdrowia,
 2. korzystających z usługi newsletter: adres e-mail,
 3. poprzez uzupełnienie danych zawartych w formularzu Facebook Lead Ads Użytkownik przekazuje Administratorowi każdorazowo wskazane w formularzu Dane Osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, miasto, numer telefonu, jednostkę chorobową.

2.3. Podanie Danych Osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.

2.4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora danych na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych w celu szczegółowo wskazanym w treści wyrażanej zgody, jak również w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają do ich przetwarzania. Przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora danych będzie następowało na podstawie wypełnienia prawie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora danych.

2.5. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych, w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych.

3. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

3.1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma prawo wycofania zgody w każdej chwili. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

3.2. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do zakończenia działalności gospodarczej przez administratora, chyba że wcześniej cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

4. INFORMACJE HANDLOWE

4.1. Administrator posiada techniczną możliwość komunikowania się z użytkownikiem na odległość:

 1. za pośrednictwem wiadomości e-mail,
 2. drogą telefoniczną.

4.2. Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora lub podmioty, które z nim współpracują, działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z wyrażoną przez użytkownika wolą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18. lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 ze zm.) oraz art. 172 ustawy z dnia 16. lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2017 poz. 1907).

5. PLIKI COOKIES

5.1. Na stronie Pratia.com wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies), w celu zapewnienia użytkownikowi maksymalnego komfortu podczas korzystania ze strony www, w tym w celach statystycznych. Podczas wizyty użytkownika na stronie Pratia.com mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące wizyty, w postaci nazwy domeny strony internetowej, z której użytkownik został odesłany do witryny Pratia.com, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, adresu IP, innych informacji transmitowanych protokołem http lub https. Dodatkowo Administrator może przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia, za pomocą którego następuje dostęp do strony Pratia.com

5.2. Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku komputera). Przechowuje się w nim informacje, których strona Pratia.com może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niej przez użytkownika i aby zbierać dane statystyczne dotyczące strony Pratia.com, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej, nie zbierając przy tym co do zasady żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkownika.

5.3. Pliki cookies wykorzystywane na stronie Pratia.com służą przede wszystkim dostosowaniu zawartości stron do preferencji użytkownika oraz zwiększeniu użyteczności i personalizacji zawartości witryn internetowych.

5.4. Pliki cookies wykorzystywane na stronie Pratia.com nie są szkodliwe ani dla użytkownika ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez użytkownika, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Na stronie Pratia.com używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika do momentu wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

5.5. Więcej informacji na temat plików cookies wykorzystywanych przez Google Analytics – internetowe narzędzie wykorzystywane przez Pratia.com do analizy statystyk serwisów internetowych (m.in. raportów danych demograficznych i zainteresowań), znajduje się w Polityce Prywatności Google Analytics.

5.6. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików cookies przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze strony Pratia.com (i innych witryn internetowych). W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej.

5.7. Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookie. Ścieżki dostępu mogą różnic się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.

5.8. Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.

6. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

6.1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w pkt 1.2. niniejszej Polityki.

6.2. Administrator przechowuje korespondencję z użytkownikami w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

7. ZABEZPIECZENIA

7.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7.2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
 2. Certyfikat SSL na stronach Pratia.com, na których podawane są dane użytkowników.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Witryna Pratia.com może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Administratora.

8.2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki– może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:

 1. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na nasze prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki użytkownika;
 2. rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.

8.3. Administrator każdorazowo umieści w ramach strony Pratia.com informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

8.4. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez użytkownika zgodami, niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez nas zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez użytkownika zgody lub przepisy prawa. Niniejszy dokument ma natomiast charakter generalny, wyłącznie informacyjny (nie jest umową ani regulaminem).

8.5. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 14.02.2018

 

Zgodami na profilowanie i retargeting możesz zarządzać samodzielnie klikając na poniższy przycisk:

FreshMail.pl