pratia logo

pl

Polityka prywatności

 

A. ZASADY PRYWATNOŚCI

PRATIA S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Ligocka 103 (zwana dalej „Pratia”, właściciel serwisu www.pratia.com, szanuje Państwa prywatność oraz ceni sobie Państwa zaufanie.

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie możesz nam udostępnić podczas korzystania z Serwisu oraz wykorzystywania plików cookies w naszym Serwisie. Dołożymy wszelkich starań, aby chronić Pani/Pana prywatność w trakcie korzystania z Serwisu. Stosujemy się do uznanych międzynarodowych standardów w zakresie bezpieczeństwa. Wdrożyliśmy polityki, procedury i szkolenia obejmujące ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo. Regularnie kontrolujemy wprowadzone środki pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych.

W naszym Serwisie możesz znaleźć informacje dotyczące aktualnie prowadzonych badań klinicznych, zapoznać się z treścią komunikatów prasowych, znaleźć informacje o ofercie badań komercyjnych (mi. obrazowych i diagnostycznych) prowadzonych w centrach medycznych.

 

 1. DANE OSOBOWE
  1. Państwa dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO.
  2. GROMADZENIE DANYCH.
   1. Prosząc Państwa o podanie swoich danych, Pratia zawsze wyjaśnia, dlaczego ich potrzebuje. Zbierane są tylko te dane, które są konieczne do realizacji konkretnego celu.
  3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.
   1. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie osoby, które działają z upoważnienia Pratii lub na podstawie umowy powierzenia. Dane są zabezpieczone przed ich udostępnieniem podmiotom nieupoważnionym.
   2. Dane osobowe mogą zostać przekazane tylko w niezbędnym zakresie i wyłącznie tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby zagwarantować wysoką jakość usług oferowanych przez Pratię, w szczególności dostawcom usług IT oraz podmiotom współpracującym. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, działają wyłącznie na polecenie administratora i zapewniają bezpieczeństwo danych.
  4. OKRES PRZETWARZANIA.
   1. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zebrane lub dłużej niż jest to określone przepisem prawa lub uzasadnionym interesem prawnym Spółki albo do wycofania zgody lub wniesienia skutecznego sprzeciwu.
  5. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH.
   1. Pratia podjęła środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, poufności i integralności Państwa danych osobowych.
   2. Pratia przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe nie będą modyfikowane, udostępniane lub w inny sposób niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są upoważnione do dostępu do danych.
  6. LINKI DO STRON OSÓB TRZECICH.
   1. Na stronie pratia.com mogą być zamieszczone linki do stron internetowych osób trzecich. Pratia nie sprawuje kontroli nad tymi stronami i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za praktyki osób trzecich w zakresie poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Zaleca się zatem zapoznanie z polityką prywatności zamieszczoną na takich stronach przed korzystaniem z nich i przed podaniem danych osobowych.
  7. AKCEPTACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI
   1. Korzystanie przez Państwa ze strony pratia.com i przekazywanie Pratii danych poprzez tę stronę, oznacza akceptację na niniejszych warunków polityki prywatności. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek zapisem polityki, należy nie korzystać ze strony internetowej i nie przekazywać danych osobowych.

B. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

W zależności od relacji z Pratią, jaka będzie Państwa łączyła w związku z nawiązanym kontaktem, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na różnych podstawach prawnych i w różnych celach. Poniżej przedstawione zostały informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach funkcjonalności oferowanych za pośrednictwem serwisu.

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.
  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www lub innych kanałów komunikacji z użytkownikiem jest spółka Pratia S.A. z siedzibą w Katowicach (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice), wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000428924, REGON 146238323, NIP 1182086113, kapitał zakładowy 243.000 zł opłacony w całości, zwana dalej „Administratorem”.
  2. Z administratorem można się skontaktować poprzez numer tel.: 32 789 84 44, adres email: kontakt@pratia.com lub pisemnie: ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice.
 2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.
  1. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Dorotą Neubauer, poprzez:
  2. adres e-mail: iod@neuca.pl lub
  3. adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Neuca S.A., ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.
 3. JAKI JEST CEL, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?
  1. W związku z nawiązaniem kontaktu, współpracy, korzystaniem z funkcjonalności lub usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach, na podstawie i przez okres:
  2. l.p. Czynność w związku z którą przetwarzane są dane osobowe Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przetwarzania
   1. Newsletter przesyłanie Państwu newslettera, dotyczącego prowadzonych badań klinicznych udzielona zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a RODO do czasu wycofania zgody lub do czasu zaprzestania wydawania newslettera przez Pratia S.A.
   2. Zgłoszenie przez kwestionariusz kontakt pracownika w celu przeprowadzenia ankiety rekrutującej do badania klinicznego udzielona zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a RODO Do czasu realizacji celu, jednak nie dłużej do czasu wycofania zgody
   3.
   Dostęp do treści zamieszczonych na stronie www oraz do funkcjonalności strony (cookies techniczne i analityczne)
   zapisywanie na Państwa urządzeniu plików cookie w celach analitycznych i funkcjonalnych uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest utrzymanie i poprawa funkcjonalności strony, tworzenie zagregowanych statystyk, badanie ruchu na stronie, uwierzytelnianie logowania i zapisywanie sesji, zapewnienie bezpieczeństwa cookies analityczne przechowywane są na Państwa urządzeniu maksymalnie do 2 lat od momentu ich zainstalowania. Mogą Państwo wcześniej wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania poprzez usunięcie lub zablokowanie cookies w Państwa przeglądarce

    

 4. CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE ?
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, dla których mają zostać lub zostały zebrane.
 5. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH ?
  1. Każdemu z Państwa przysługuje prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia (art. 20 RODO) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  2. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie. Zgodę można wycofać poprzez zgłoszenie wniosku mailowo na adres kontakt@pratia.pl lub iod@neuca.pl. W przypadku subskrybcji newslettera można samodzielnie wycofać zgodę klikając w odpowiedni link w newsletterze. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. W związku ze swoją szczególną sytuacją, macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania swoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Administratorowi nie wolno już będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. W przypadku danych zapisanych w cookies uwzględnienie sprzeciwu może nie być możliwe z uwagi na brak możliwości jednoznacznego określenia, że wnioskujący jest osobą, której dane są przetwarzane. W tej sytuacji należy samodzielnie usunąć ze swojej przeglądarki zainstalowane ciasteczka
 6. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ DANYCH ?
  1. Dane osobowe mogą zostać przekazane tylko w niezbędnym zakresie i wyłącznie tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby można było zagwarantować wysoką jakość usług oferowanych przez Pratia S.A.
  2. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, działają wyłącznie na polecenie administratora i zapewniają bezpieczeństwo danych.
  3. Państwa dane osobowe, bez Państwa zgody, nie są i nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym na ich użytek własny. Dane są udostępniane jedynie na użytek administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia i nie są udostępniane podmiotom trzecim.
  4. Odbiorcami Państwa danych będą w szczególności osoby zatrudnione przez Pratię i upoważnione do ich przetwarzania, inne podmioty współpracujące oraz zaufanie partnerzy świadczący na rzecz Pratii usługi, w szczególności z zakresu IT.

C. PLIKI COOKIES

 

 1. Czym są pliki cookie?
  1. Poprzez pliki "cookie" (tzw. ciasteczko) należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, będące plikami zapisywanymi automatycznie przez przeglądarkę internetową, z której użytkownik korzysta na urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, tablecie) podczas przeglądania strony www.
  2. Pliki cookie używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
  3. Dane zapisywane w plikach cookie zawierają informacje o sposobie korzystania przez użytkowników ze strony (wyświetlanych podstronach i treściach), datę i czas odwiedzin oraz inne informacje o aktywności użytkowników na stronie. Cookies zazwyczaj zawierają również nazwę strony internetowej, z której pochodzą, IP użytkownika, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  4. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz stroną internetową. Na podstawie logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę.
 2. Jakich plików cookie używamy?
  1. Funkcjonalne – są niezbędne do prawidłowego działania strony lub funkcjonalności, z których użytkownik chce skorzystać. Wykorzystywane są, aby:
   • zoptymalizować stronę internetową pod kątem urządzeń i przeglądarek najczęściej używanych przez użytkowników – dzięki temu komputer, tablet czy telefon użytkownika wyświetli ją poprawnie i czytelnie,
   • zapamiętać, czy użytkownik wyraził zgodę na wyświetlanie na stronie internetowej portalu wybranych treści,
   • utrzymać sesję użytkownika, kiedy odwiedza stronę.
  2. Analityczne - z analitycznych plików cookie korzystamy po to, aby:
   • ulepszyć funkcjonowanie strony internetowej oraz
   • mierzyć, nie identyfikując użytkownika, skuteczność podejmowanych działań i prezentowanych treści,
   • tworzyć zbiorcze statystyki i analizy, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywana jest strona. Te działania pozwalają na stałe udoskonalanie struktury i zawartości strony, by w jak największym stopniu odpowiadała on potrzebom użytkowników.
  3. W przypadku analitycznych plików cookie korzystamy z narzędzi Google Analytics. Google Analytics to usługa analizy witryn internetowych oferowana przez firmę Google Inc., w ramach której zapewniane są zagregowane, a przez to anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzających witrynę. Więcej informacji o tym narzędziu znajduje się pod linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.
  4. Użytkownik może zrezygnować z plików cookie Google Analytics, klikając w poniższy link i pobierając dodatek: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Rezygnacja z Google Analytics nie będzie miała wpływu na funkcjonalność odwiedzanej witryny.
 3. Czas, przez jaki cookie będą umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:
  1. Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików cookie – "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
  2. Cookies tymczasowe – umieszczone są na czas korzystania z przeglądarki (sesji) i zostają wykasowane po jej zamknięciu.
  3. Cookies stałe – nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony w ich parametrach czas (do 2 lat od momentu zainstalowania) albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
  4. Logi zebrane w dziennikach przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał służący do administrowania serwisem i zapewnienia bezpieczeństwa. Zbiorcze podsumowania w postaci statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących użytkowników odwiedzających stronę.
 4. Jak zmienić ustawienia, odinstalować lub uniemożliwić instalację plików cookie?
  1. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookie na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookie może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej lub niemożliwość korzystania z niektórych funkcji stron internetowych i dokonania niektórych czynności.
  2. Na komputerze pliki cookie można odinstalować poprzez usunięcie ich jeden po drugim według rodzajów cookies lub wszystkich na raz.
  3. Poniżej przedstawione zostały instrukcje dokonywania zmian ustawień oraz usuwania plików cookie w popularnych przeglądarkach:
  4. Istnieje możliwość ustawienia przeglądarki internetowej, tak aby blokowała pliki cookie lub każdorazowo ostrzegała przed ich instalacją. Ustawienia są różne w poszczególnych przeglądarkach. Instrukcje odnośnie obsługi plików cookie można znaleźć w menu "Pomoc" przeglądarki.
 5. Informacje końcowe
  1. Przechowywane informacje i dostęp do cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Państwach urządzeniu i zainstalowanym na nim oprogramowaniu.
  2. Korzystanie ze strony www.pratia.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza Państwa zgodę na zapisywanie plików cookie funkcjonalnych i analitycznych na urządzeniu.

Polityka prywatności obowiązuje od 1.07.2020 Wszelkie poprawki do niniejszego dokumentu będą obowiązywały od momentu publikacji. Zaleca się zatem regularne sprawdzanie zawartości strony.

 

 

 

 

cookies
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej
Akceptuję